Προϊόντα

Έγγραφο με πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων

1. Κύριες πληροφορίες για την ασφάλιση καταθέσεων


Οι καταθέσεις που φυλάσσονται στη Revolut Bank UAB είναι ασφαλισμένες από την

Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση καταθέσεων και επενδύσεων».

για όλες τις καταθέσεις του που φυλάσσονται στην Revolut Bank UAB,

tο όριο κάλυψης της ασφάλισης είναι έως 100.000 Ευρώ για έναν καταθέτη.*

Σε περίπτωση που έχετε πολλές καταθέσεις στη Revolut Bank UAB,

όλες οι καταθέσεις σας που φυλάσσονται στη Revolut Bank UAB είναι συγκεντρωτικές και το όριο ασφαλιστικής κάλυψης των 100.000 Ευρώ ισχύει για το συνολικό ποσό των καταθέσεών σας*.

Σε περίπτωση που έχετε κοινό λογαριασμό με ένα ή περισσότερα άλλα άτομα,

το όριο των 100.000 Ευρώ ισχύει ατομικά για κάθε καταθέτη**.

Το μέγιστο χρονικό διάστημα για καταβολή της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων, εάν η Revolut Bank UAB δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της,

είναι 7 εργάσιμες ημέρες***.

Το νόμισμα πληρωμής αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων:

Ευρώ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

(Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» Διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Τηλέφωνο: +370 5 213 5657, Φαξ: +370 5 213 5546, Email: idf@idf.lt)

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες:

www.iidraudimas.lt.


Σημειώσεις:

* Εάν μια κατάθεση δεν επιστραφεί ως αποτέλεσμα αδυναμίας της Revolut Bank UAB να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της, η Ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει την αποζημίωση ασφάλισης καταθέσεων στους καταθέτες. Το μέγιστο ποσό ασφαλιστικής αποζημίωσης για καταθέσεις στη Revolut Bank UAB για έναν καταθέτη είναι 100.000 Ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων καθορίζεται από το σύνολο όλων των καταθέσεων που φυλάσσονται στη Revolut Bank UAB. Για παράδειγμα, εάν ένας καταθέτης διαθέτει αποταμιευτικό λογαριασμό με σχετικό υπόλοιπο λογαριασμού 90.000 Ευρώ και τρεχούμενο λογαριασμό με αντίστοιχο υπόλοιπο λογαριασμού 20.000 Ευρώ, το ποσό που θα καταβληθεί σε αυτόν τον καταθέτη ως ασφαλιστική αποζημίωση θα είναι μόνο 100.000 Ευρώ.


Σε ορισμένες περιπτώσεις (κεφάλαια από πώληση κατοικίας ιδιοκτησίας του καταθέτη που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό του καταθέτη όχι περισσότερο από 6 μήνες πριν από την εμφάνιση του περιστατικού ασφάλισης κατάθεσης, κεφάλαια που κληρονόμησε ένας καταθέτης ως κληρονόμος ή νόμιμος διάδοχος, κεφάλαια που έλαβε ένας καταθέτης ως δικαιούχος βάσει ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής ή βάσει οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου συμβολαίου σε περίπτωση θανάτου, κεφάλαια που έλαβε ο καταθέτης ως αποζημίωση ή επίδομα σε περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται από τον νόμο λόγω θανάτου άλλου προσώπου κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών ή υπηρεσιακών καθηκόντων του, επιδόματα ή αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν από βίαια εγκλήματα), η κάλυψη των καταθέσεων θα είναι μεγαλύτερη από 100.000 Ευρώ. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.iidraudimas.lt.


** Εάν διατηρείτε κοινό λογαριασμό με άλλο πρόσωπο (πρόσωπα), το όριο ασφαλιστικής κάλυψης των 100.000 Ευρώ ισχύει για κάθε κοινό κάτοχο της κατάθεσης.


*** Πληρωμή αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων. Ο φορέας που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα ασφάλισης καταθέσεων είναι η Ασφαλιστική εταιρεία (Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων», διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, τηλ.: +370 5 213 5657, φαξ: +370 5 213 5546, email: idf@idf.lt), ιστότοπος: www.iidraudimas.lt. Θα αποζημιώσει τις καταθέσεις σας (έως 100.000 Ευρώ) το αργότερο εντός:

 • 10 εργάσιμων ημερών από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023,
 • 7 εργάσιμων ημερών από την 1η Ιανουαρίου 2024.


Εάν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 οι αποζημιώσεις ασφάλισης καταθέσεων δεν καταβληθούν εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημέρα εμφάνιση του περιστατικού ασφάλισης κατάθεσης, ξεκινώντας από τις 16 Μαΐου 2016, κατόπιν αιτήματος του καταθέτη, θα πληρώνεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη σχετικού αιτήματος, μέρος της αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων ίσο με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, χωρίς να υπερβαίνει, ωστόσο, το σύνολο των καταθέσεων του καταθέτη που είναι επιλέξιμες για ασφάλιση (προκαταβολή αποζημίωσης ασφάλισης καταθέσεων).


Εάν εντός των περιόδων αυτών δεν σας καταβλήθηκε ασφαλιστική αποζημίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Ασφαλιστική εταιρεία. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο www.iidraudimas.lt.

2. Άλλες σχετικές πληροφορίες

Πότε καλύπτονται οι καταθέσεις;

Κατ' αρχήν, σχεδόν όλες οι καταθέσεις ιδιωτών καταθετών και εταιρικών καταθετών εταιρειών είναι ασφαλισμένες από την Ασφαλιστική εταιρεία.


Εξαιρέσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες καταθέσεις παρέχονται στον ιστότοπο της Ασφαλιστική εταιρεία: www.iidraudimas.lt. Μπορούν επίσης να βρεθούν πιο κάτω. Η Revolut Bank UAB, κατόπιν αιτήματός σας, θα σας ενημερώνει επίσης εάν ένα προϊόν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται από ασφάλιση. Εάν οι καταθέσεις είναι ασφαλισμένες, η Revolut Bank UAB θα το επιβεβαιώσει στη αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού σας, ενώ ταυτόχρονα θα σας παραπέμπει σε αυτές τις πληροφορίες καταθέτη.


3. Περιπτώσεις που οι καταθέσεις δεν είναι ασφαλισμένες και ισχύουν περιορισμοί ασφάλισης καταθέσεων

Καταθέσεις που δεν καλύπτονται από ασφάλιση:

 1. καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων εξ ονόματός τους και για δικό τους λογαριασμό,
 2. ίδια κεφάλαια της Revolut Bank UAB,
 3. καταθέσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί ποινική καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος,
 4. καταθέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
 5. καταθέσεις εταιρειών διαχείρισης,
 6. καταθέσεις χρηματοπιστωτικών χρηματιστηριακών εταιρειών,
 7. καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα των κατόχων δεν έχει προσδιοριστεί (καταθέσεις που διατηρούνται σε ανώνυμους και κωδικοποιημένους λογαριασμούς),
 8. καταθέσεις ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες,
 9. καταθέσεις συλλογικών επενδυτικών επιχειρήσεων,
 10. καταθέσεις συνταξιοδοτικών ταμείων,
 11. καταθέσεις κρατικών και δημοτικών φορέων, όπως ορίζονται στο Δίκαιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, εκτός από κεφάλαια που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα και φυλάσσονται σε λογαριασμούς καταθέσεων αυτών των ιδρυμάτων και οντοτήτων,
 12. καταθέσεις της Τράπεζας της Λιθουανίας,
 13. χρεόγραφα που εκδίδονται από τον συμμετέχοντα του ίδιου του προγράμματος ασφαλιστικών καταθέσεων και τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές και τις υποσχετικές του,
 14. ηλεκτρονικό χρήμα και κεφάλαια που λαμβάνονται από κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος ως αντάλλαγμα για ηλεκτρονικό χρήμα.

Οι καταθέσεις των πιο πάνω οντοτήτων δεν υπόκεινται σε ασφάλιση καταθέσεων, ανεξάρτητα από το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι βρίσκονται οι οντότητες αυτές.


Ποιοι είναι οι περιορισμοί στην καταβολή αποζημιώσεων ασφάλισης καταθέσεων;

Οι αποζημιώσεις ασφάλισης καταθέσεων δεν καταβάλλονται:

 1. σε περίπτωση καταθέσεων, κεφαλαίων, χρημάτων, κινητών αξιών και παθητικών που δεν καλύπτονται από ασφάλιση (όπως αναφέρεται παραπάνω),
 2. σε καταθέτες για τις καταθέσεις τους σε έναν λογαριασμό, όπου δεν έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις σχετικές με την κατάθεση τους 24 μήνες πριν από την ημέρα του περιστατικού ασφάλισης και το ποσό της κατάθεσης που φυλάσσεται σε αυτόν είναι μικρότερο από 10 ευρώ.
 3. Καταθέτες ή άλλα άτομα που δικαιούνται αποζημίωση ασφάλισης καταθέσεων και έχουν καταδικαστεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε σχέση με την παράνομη απόκτηση χρημάτων που διατηρούνται ως καταθέσεις.


Πότε μπορεί να αναβληθεί η καταβολή μιας ασφαλιστικής αποζημίωσης;

Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Νόμο περί Ασφάλισης Καταθέσεων και Παθητικών σε Επενδυτές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.iidraudimas.lt) οι πληρωμές ασφαλιστικών αποζημιώσεων μπορούν να αναβληθούν, για παράδειγμα, εάν υπάρχει έλλειψη δεδομένων για να δικαιολογήσει το δικαίωμα για αποζημίωση ασφάλισης καταθέσεων, ή υπάρχει δικαστική διαμάχη σχετικά με την κατάθεση, ή το δικαίωμα των καταθετών για διάθεση μίας κατάθεσης είναι περιορισμένο.


Στοιχεία επικοινωνίας:

(Δημόσιο Ίδρυμα «Ασφάλιση Καταθέσεων και Επενδύσεων» Διεύθυνση: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Τηλέφωνο: +370 5 213 5657, Φαξ: +370 5 213 5546, Email: idf@idf.lt)

Πιο λεπτομερείς πληροφορίες:

www.iidraudimas.lt.