Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τι σημαίνει φυσική έδρα;

Η φυσική παρουσία στον ΕΟΧ, την Ελβετία ή τις ΗΠΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού Revolut.

Ως επιβεβαίωση ότι η αιτούσα επιχείρηση, καθώς και το άτομο που υποβάλει αίτηση ανοίγματος λογαριασμού, δραστηριοποιείται εντός της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, παρέχετε στη Revolut αποδεικτικά έγγραφα της επαγγελματικής διεύθυνσης.

Τα εν λόγω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία των τελευταίων τριών μηνών. Τα παρακάτω έγγραφα είναι αυτά που η Revolut προτιμά και μπορεί να κάνει αποδεκτά:

 • Συμφωνητικό μίσθωσης γραφείων (η διάρκεια του συμφωνητικού πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι μήνες και το συμφωνητικό πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα της εγγραφής).
 • Τρία διαδοχικά τιμολόγια και η σύμβαση με πάροχο κοινόχρηστων χώρων εργασίας (πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία της εγγραφής).
 • Λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας, π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, σταθερής τηλεφωνίας.
 • Κατάσταση μισθοδοσίας με αποδεικτικό διεύθυνσης υπαλλήλων στον ΕΟΧ ή την Ελβετία, επιπλέον της ταυτότητάς τους, που να αποδεικνύει το δικαίωμα κατοικίας στον ΕΟΧ ή την Ελβετία.

Η Revolut κάνει επίσης δεκτά τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία ενδεχομένως να απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις:

 • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, το οποίο δεν έχει εκδοθεί από ψηφιακή τράπεζα.
 • Απόσπασμα εθνικού μητρώου εταιρειών που να περιλαμβάνει την επαγγελματική διεύθυνση.
 • Σύμβαση με πελάτη που να επισημαίνει το εύρος προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τον χώρο στον οποίο παρέχονται.
 • Αλληλογραφία με κρατική αρχή, όπως δικαστική εντολή ή πρόστιμο της τροχαίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτή την αλληλογραφία από τη Βασιλική Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων & Τελωνείων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Μητρώο Εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου (Companies House) ή το Γραφείο Γραμματέα Πολιτείας ΗΠΑ.

Εάν εργάζεστε από το σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή, δεχόμαστε τα παραπάνω ή ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Άδεια τηλεόρασης. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτές τις συνδρομές κινητής τηλεφωνίας με δυνατότητα παρακολούθησης τηλεόρασης.
 • Επιβεβαίωση πληρωμής ενοικίου, π.χ. τιμολόγιο/λογαριασμός που να επιβεβαιώνει την πληρωμή ενοικίου.
 • Αλληλογραφία με κρατική αρχή, π.χ. δικαστική εντολή, πρόστιμο της τροχαίας.
 • Σύμβαση μίσθωσης της οικίας σας.

Να θυμάστε ότι εάν μοιράζεστε το γραφείο σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα αποδεικτικά της επαγγελματικής σας διεύθυνσης.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτά τιμολόγια, λογαριασμούς σε προσωπικές διευθύνσεις που δεν είναι στο όνομά σας, αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού από ορισμένες ψηφιακές τράπεζες και διευθύνσεις λογιστών ή υπηρεσιών σύστασης εταιρειών.

Σχετικά Άρθρα