Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Ποιοι τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων υποστηρίζονται;

Το Revolut Business είναι διαθέσιμο για τους ακόλουθους τύπους επιχειρήσεων:

  • Ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης (LTD)
  • Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο (PLC)
  • Ετερόρρυθμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLP)
  • Συνεταιρισμοί (εφόσον είναι επίσημα εγγεγραμμένοι. Θα απαιτήσουμε επίσης, εκτός από άλλα έγγραφα, Σύμφωνο εταιρικής σχέσης)
  • Ατομικές επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες

Δυστυχώς, δεν υπάρχει προς το παρόν η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενώσεων, φιλανθρωπικών οργανισμών, επενδυτικών εταιρειών, όπως επενδυτικές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, εταιρειών του δημοσίου, κοινοπραξιών, φορέων ειδικού σκοπού, ιδρυμάτων, οργανώσεων που λαμβάνουν τόκο από λογαριασμούς καταπιστεύματος δικηγόρων για φιλανθρωπικούς σκοπούς (IOLTA) ή συνεταιρισμών. Αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο!

Σχετικά Άρθρα