Как можем да ви помогнем?

Какво представляват дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ)?

Дружествата със специална инвестиционна цел (наричани още „празен чек“ или „фиктивни дружества“) са дружества, които не развиват търговска дейност и са образувани единствено за набиране на капитал с цел придобиване на друго дружество или регистриране на фондови борси, където да привличат потенциални инвеститори за начинанията си.

Дружество, което вече развива дейност, може впоследствие да се слее с дружество със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) или да бъде придобито от такова и самото то да се превърне в котирано дружество, вместо да провежда собствено традиционно първично публично предлагане (ППП).

Ако дадено дружество планира да се котира на борсата чрез традиционно ППП, то завършването на процеса може да отнеме година и повече. Ако използва ДСИЦ, всичко може да стане доста по-бързо.

ДСИЦ са създадени с цел извършване на сливане, замяна на акции, придобиване на активи, закупуване на акции, преструктуриране и сходни търговски комбинации с едно или повече дружества. 

Как се осъществява процесът по придобиване от ДСИЦ?

От момента на учредяване на ДСИЦ дружеството обикновено разполага с 24 месеца, за да завърши целия процес по придобиване.

Този процес включва изпълнение на много стъпки, но основните са:

  • Търсене на целево дружество за придобиване
  • Договаряне на споразумение за придобиване
  • Провеждане на срещи с инвеститори и получаване на одобрение за придобиването от акционерите му
  • Осъществяване на сливането

Ако ДСИЦ не осъществи сливане в рамките на този ограничен срок, ДСИЦ се ликвидира, а инвестициите се връщат на акционерите му.

Какво става с ДСИЦ след обявяване на сливането?

Тази последна стъпка от създаването на котирано дружество правоприемник се нарича операция по „преобразуване на ДСИЦ“.

След като ДСИЦ осъществи сливане с целево дружество, последното, което преди това е било частно, се превръща в котирано дружество. Борсовият тикер на ДСИЦ се променя, за да отрази името на придобитото дружество, и така то ще започне да се търгува на избраната борса.

Какви са основните рискове при инвестиране в ДСИЦ?

Инвестирането в ДСИЦ е високорисково. Напоследък ДСИЦ са много популярни сред инвеститорите по целия свят, но подобна инвестиция крие рискове поради няколко фактора:

Неуспешно сливане

ДСИЦ може да не успее да намери целево дружество в съответния срок (обикновено 24 месеца) и да се наложи да върне средствата на инвеститорите си, като по този начин не генерира никаква възвръщаемост за периода, в който капиталът е бил инвестиран.

Целеви дружества

Засилената конкуренция в този сектор може да накара ДСИЦ да се насочват към дружества във все по-ранен етап от развитието им и така да повлияят на инвестиционните рискове и да ги повишат, особено ако се опитват да инвестират в „популярни“ или по-нови сектори като нови технологии (напр. изследване на космоса). Дружествата в ранен етап може да имат кратка финансова история и вътрешните им механизми за контрол все още да са в процес на развитие. Може също така да са в ранен етап от преговорите със спонсорите си (учредители) и много да зависят от прогнози за бъдещи периоди. Целевите дружества трябва да бъдат в състояние да изпълнят строгите условия и изисквания, след като се превърнат в публични дружества.

Конфликт на интереси

Спонсорите и директорите на ДСИЦ може да имат лични интереси, които се съревновават с интересите на акционерите.

Инвеститорите трябва да гласуват солидна доза доверие, че ръководният екип на ДСИЦ ще намери най-подходящото целево дружество за сливане, тъй като някои страни може да бъдат финансово стимулирани, за да гарантират, че ДСИЦ ще осъществи сливане в ограничения срок, който има на разположение.  

ППП или сливане с ДСИЦ

За разлика от ППП, в процеса по сливане с ДСИЦ няма поемател, така че може да не се извършва цялостната комплексна проверка, която обикновено е свързана с превръщането на едно дружество в публично.  

Спонсорите на ДСИЦ имат строго определен срок за финализиране на сделка, който може да окаже влияние върху ефективността, с която проучват дружествата за придобиване, особено когато няма гаранции, че спонсорът или ръководният екип ще продължи участието си в целевото дружество след осъществяване на сливането.

Поради въпросното времево ограничение учредителите на ДСИЦ може по-скоро да се съсредоточат върху това да успеят да сключат сделка, отколкото върху това доколко устойчиво би било целевото дружество, когато стане публично.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия