Как можем да ви помогнем?

Какво е SIPC?

DriveWealth LLC е член на Securities Investor Protection Corporation (Корпорацията за защита на инвеститорите в ценни книжа)(„SIPC“). Понастоящем SIPC защитава ценни книжа до 500 000 $ във вашата брокерска сметка. SIPC не осигурява защита от пазарните рискове, свързани с инвестирането.

SIPC е членска корпорация с нестопанска цел и важна част от цялостната система за защита на инвеститорите в САЩ. Фокусът на SIPC е върху това да възстановяват на клиентите активи, останали в ръцете на банкрутирали брокерски фирми или такива с други финансови затруднения. SIPC проследява ликвидацията на фирми-членки, които прекратяват дейност, когато фирмата е в несъстоятелност или има финансови затруднения и липсват активи на клиентите. При ликвидация по Закона за защита на инвеститорите в ценни книжа SIPC и назначеният от съда попечител работят за възможно най-бързо връщане на активите на клиентите.

Свързани статии

Въведение в борсовата търговия